Główna

0

Koszyk

Poradnik

Konto

phamily logo

Oficjalny dystrybutor marek SiderAL ®, Imunoglukan P4H ®, Medenosin ®. Tylko oryginalne produkty!

Żelazo sukrosomalne Odporność Katar Imunoglukan P4H® SiderAL® Medenosin®

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Phamily.pl – obowiązuje od 17.10.2023

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.6. PRODUKT – suplement diety, wyrób medyczny, kosmetyk, akcesoria dla dzieci oraz pozostałe produkty dostępne w Sklepie internetowym i będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.phamily.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.9. SPRZEDAWCA – Medezin Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000039753, NIP: 9471979904, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN, BDO: 000097333

1.10. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.13. KOD RABATOWY -  elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do uzyskania rabatu, (w postaci zniżki procentowej lub kwotowej) od wartości Zamówienia (bez kosztów przesyłki);

1.14. OPINIE – opinie o Produktach oraz inne treści przygotowane przez Klientów, zamieszczane w Sklepie.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą na:

- adres poczty elektronicznej: phamily@medezin.pl

- numeru telefonu: 885 566 920

- adres korespondencyjny: Medezin Sp z o.o. Sklep internetowy Phamily.pl, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3.


2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

 • Chrome w wersji 49 i wyższych
 • Firefox w wersji 43 i wyższych
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
 • Opera w wersji 36 i wyższych
 • Safari w wersji 4 i wyższych

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików Cookies,

 - zainstalowany program FlashPlayer.

 2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania w związku z korzystaniem ze Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 2.7 Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność dostarczonego Klientowi Produktu z Umową Sprzedaży.

2.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.9. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu Klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.

2.11. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

2.12. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


3. ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://www.phamily.pl/rejestracja.html. Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne.

3.2. Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć konto Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie Sklepu internetowego.

3.4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.). Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, który założył Konto Klienta, usługę elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta. Umowa o prowadzenie konta Klienta i udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w momencie dokonania rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili usunąć konto Klienta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie konta Klienta. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.

3.5. W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.6. Klient, który zawarł umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: phamily@medezin.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej , umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu www.phamily.pl, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

4.5. W trakcie składania Zamówienia należy: wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. Klient ma możliwość podania danych do faktury.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „Przejdź do płatności”.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła do Klienta podsumowanie Zamówienia, oraz informację, że po dokonaniu płatności Zamówienie zostanie skierowane do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Płatności powinna nastąpić w ciągu 24h od złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Sprzedawca w wyjątkowych okolicznościach ma możliwość odmówienia realizacji Zamówienia Klienta, wówczas niezwłocznie przesyła do Klienta stosowną informację na podany adres poczty elektronicznej.


5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.

 


6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. przy użyciu systemu płatności Przelewy24. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań,  NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4 500 000 zł, kapitale wpłaconym 4 500 000 zł, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

6.1.2. przez tradycyjny przelew internetowy na konto bankowe wskazane na fakturze lub w treści wiadomości mailowej.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: phamily@medezin.pl.lub na adres magazynu Sklepu:

Sklep internetowy Phamily.pl
Medezin Sp. z o.o
ul. Ks. Kazimierza Janika 14
95-050 Konstantynów Łódzki

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj.  

a. w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
b. w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.3. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

7.4. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt.7.1. dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, prosimy o wypełnienie formularza przeznaczonego dla Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

7.5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.

7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.9.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. W przypadku niezgodności z Umową sprzedaży zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące zgodności towaru z umową zawarte w Prawie Konsumenckim. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

8.2. Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8.3. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8.4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

8.5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca, który odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce: https://www.phamily.pl/strona/zwroty-i-reklamacje.html.

8.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową, (ii) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; (iii) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8.7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

8.8. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawca na jego koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu w zakładce https://www.phamily.pl/strona/zwroty-i-reklamacje.html. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9. Reklamacje można składać pisemnie na adres magazynu Sklepu:

Sklep internetowy Phamily.pl
Medezin Sp. z o.o
Ks. Kazimierza Janika 14
95-050 Konstantynów Łódzki

lub na adres e-mail: phamily@medezin.pl. Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

8.10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, a odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.11. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

8.12. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (taką usługą jest prowadzenie Konta Klienta w Sklepie). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres phamily@medezin.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8.13. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. pod następującymi adresami:.

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=P

 

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

9.2. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

 

 1. FAKTURA ELEKTRONICZNA

10.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zgłaszający żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

10.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

10.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres phamily@medezin.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.


 1. KODY RABATOWE

11.1 Sprzedawca może zobowiązać się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji, konkursu lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

11.2. Kod rabatowy może być przeznaczony do wykorzystania:
a) przy zakupie wszystkich Produktów lub
b) przy zakupie określonej grupy Produktów.

11.3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

11.4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi do czasu wpływu daty jego ważności lub jego wykorzystania (w przypadku kodów z określoną kwotą rabatu).

11.5. Data ważności Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi, przy czym data ważności to data, do której można zrealizować kod rabatowy w Sklepie i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Produktu.

11.6. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji lub konkursu.

11.7. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

11.8. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

11.9. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 11.8 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Produktów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

11.10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

11.11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

11.12. Klient, który odstąpi od Umowy sprzedaży Produktu za który zapłacił z użyciem Kodu Rabatowego, otrzyma nowy kod o równowartości wykorzystanego przy danych zakupach.

 

 1. OPINIE

12.1. Klienci mają możliwość zamieszczania Opinii w Sklepie. Zamieszczając Opinię Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem: Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników w ramach serwisu internetowego TrustMate.io.

12.2. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia Opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

12.3. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

12.4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

12.5. Wystawione przez Klienta Opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

12.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

12.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem Opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

12.8. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

12.9. Opinie zamieszczane w Sklepie:

12.9.1. powinny być sformułowane w języku polskim;

12.9.2. muszą być wynikiem osobistej twórczości Klienta będącego autorem;

12.9.3. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, tajemnicy przedsiębiorstwa;

12.9.4. nie mogą naruszać prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;

12.9.5. nie mogą mieć charakteru znieważającego, szerzącego nienawiść, obraźliwego lub szykanującego jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot.

12.10. Klient, zamieszczając Opinię, akceptuje prawo Sprzedawcę do jej rozpowszechniania bez podawania informacji o autorze Opinii.

12.11. Zamieszczając Opinię, Klient oświadcza również, że:

12.11.1. udostępnienie Opinii nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw;

12.11.2. zwalnia Sprzedawcę z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii w ramach Sklepu,

12.11.3. zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, czy też zawierają dane osobowe osób trzecich.

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

13.4. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

13.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego – Regulamin.

13.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

13.7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

13.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Sklepu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych (usunięcie Konta Klienta) z zachowaniem 1 dniowego terminu wypowiedzenia.  

 

Załącznik nr 1 _ Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 _ Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.