Główna

0

Koszyk

Poradnik

Konto

phamily logo

Oficjalny dystrybutor marek SiderAL ®, Imunoglukan P4H ®, Medenosin ®. Tylko oryginalne produkty!

Żelazo sukrosomalne Odporność Katar Imunoglukan P4H® SiderAL® Medenosin®

Polityka prywatności


I. Informacje Ogólne

1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.phamily.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest Medezin Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333

2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.

3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w  Serwisie plikach cookies.

II. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności i Plikach Cookies jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Medezin Sp. z o.o ., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333 , adres e-mail: info@medezin.pl; tel. +48 42 200 8016.

2) Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć Medezin Sp. z o.o ., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333 , adres e-mail: info@medezin.pl; tel. +48 42 200 8016.

3) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

4) Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.

5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6) Danych osobowych - są to każde informację lub część informacji, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. imię oraz nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikujący). Dane osobowe obejmują więc takie dane jak  np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, treść generowaną przez Użytkownika. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak: m.in. adres IP komputera Użytkownika.

7) Przetwarzanie - jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

8) Organ nadzorczy - należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.

2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu będą/mogą być przetwarzane:

a) w celu świadczenia na rzecz osób, korzystających z Serwisu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego, w celu innym, niż wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

d) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w  szczególności z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

f) w celu kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, pozyskania opinii Klienta na temat oferowanych przez Administratora produktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

h) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.  6  ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;

i) w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, wykonywanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, czy też informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z  wyrażoną zgodą na otrzymywanie niniejszych komunikatów;

j) w celu realizacji działań marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy nie dopasowanej do preferencji Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k) w celu realizacji działań marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika.

3. W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, czyli dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia; do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

6. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego, obowiązujące przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

V. Linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich

Serwis zawiera linki przekierowujące Użytkownika do stron internetowych sieci naszych partnerów realizujących sprzedaż produktów zamieszczonych w Serwisie. Partnerzy realizujący sprzedaż produktów umieszczonych w Serwisie są Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzają ich dane osobowe na odrębnych zasadach. W tym celu zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych przez naszych parterów.

VI. Narzędzia społecznościowe

Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Google. Wyświetlając Serwis www.phamily.pl, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w  przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie www.phamily.pl do profilu Użytkownika w  danym serwisie społecznościowym.

VII. Polityka cookies

1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”.  Pliki cookies (tzw.  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.

5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej;

b) „stałe” - „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.

6. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.   uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć

w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „marketingowe” – w celu kierowania do Użytkowników reklamy, dopasowanej do preferencji użytkownika;

d) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu - Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której właściciel Serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z  serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe zasady funkcjonowania narzędzia Google Analytics, znajdują się na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

7. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.

8. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:

a)  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom (podmiotom przetwarzającym), które w ramach zawartej z właścicielem Serwisu umowy świadczą na jego rzecz usługi m.in.: informatyczne, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IX. Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.