Zakupy

Wysyłka
Płatności
Regulamin
FAQ
Polityka prywatności
Strefa marek

Wysyłka

Produkty zakupione w sklepie internetowym Phamily dostarczane są na wskazany w zamówieniu adres wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz do wybranych punktów odbioru - paczkomatów Inpost.

Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku. 


Koszt przesyłki ponosi Kupujący wg poniższego cennika: 

- kurier DPD zamówienia poniżej 150zł - opłata 9,99zł

- paczkomaty InPost zamówienie poniżej 150zł - opłata: 11,99zł

- zamówienia zarówno kurierskie jak i paczkomatowe powyżej 150zł - BEZPŁATNIEPłatności


Opłatę za złożone zamówienie należy uiścić za pośrednictwem systemu Przelewy24.Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Phamily.pl – obowiązuje od 01.01.2021r.

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5. PRODUKT – suplement diety, wyrób medyczny, kosmetyk, akcesoria dla dzieci oraz pozostałe produkty dostępne w Sklepie internetowym i będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

1.6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.phamily.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.8. SPRZEDAWCA – Medezin Sp. z o.o  z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000039753, NIP: 9471979904, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN BDO: 000097333

1.9. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.12. KOD RABATOWY -  elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości Zamówienia (bez kosztów przesyłki);

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: phamily@medezin.pl oraz adresu korespondencyjnego: Medezin Sp z o.o. Sklep internetowy Phamily, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3.

2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

     • Chrome w wersji 49 i wyższych

     • Firefox w wersji 43 i wyższych

     • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

     • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

     • Opera w wersji 36 i wyższych

     • Safari w wersji 4 i wyższych

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików Cookies,

 - zainstalowany program FlashPlayer.

 2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania w związku z korzystaniem ze Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 2.7 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

2.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.9. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe po założeniu konta Klienta dostępnego w panelu klienta na stronie Sklepu albo bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu poczty elektronicznej lub danych pozwalających na korzystanie z konta Klienta.

2.11. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

2.12. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. ZAKŁADANIE I OBSŁUGA KONTA KLIENTA

3.1. W celu założenia konta Klienta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu pod adresem: http://www.phamily.pl/rejestracja.html. Założenie i utrzymywanie konta Klienta jest bezpłatne.

3.2. Logowanie się do konta Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub usunąć konto Klienta. Wszelkie modyfikacje danych można wykonać po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie Sklepu internetowego.

3.4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.). Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, który założył Konto Klienta, usługę elektroniczną prowadzenia konta. Umowa o prowadzenie konta Klienta i udostępnianie interaktywnych formularzy do składania zamówień zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w momencie dokonania rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili usunąć konto Klienta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie konta Klienta. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin.

3.5. W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.6. Klient, który zawarł umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: phamily@medezin.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej , umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu www.phamily.pl, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

4.5. W trakcie składania Zamówienia należy: wskazać Produkt, liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. Klient ma możliwość podania danych do faktury.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „Przejdź do płatności”.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła do Klienta podsumowanie Zamówienia, oraz informację, że po dokonaniu płatności Zamówienie zostanie skierowane do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Płatności powinna nastąpić w ciągu 24h od złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Sprzedawca w wyjątkowych okolicznościach ma możliwość odmówienia realizacji Zamówienia Klienta, wówczas niezwłocznie przesyła do Klienta stosowną informację na podany adres poczty elektronicznej.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę – maksymalny czas dostarczenia przesyłki to 2 dni robocze.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. przy użyciu systemu płatności Przelewy24. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327  NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4 500 000 zł, kapitale wpłaconym 4 500 000 zł, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

6.1.2. przez tradycyjny przelew internetowy na konto bankowe wskazane na fakturze lub w treści wiadomości mailowej. 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: phamily@medezin.pl.lub na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

7.2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

7.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt.7.1. dostępny jest poniżej.

Oświadczenie odstąpienia od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Sklep internetowy Phamily, Medezin Sp. z o.o , ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1)       _________________________________________________

2)       _________________________________________________

3)       _________________________________________________

4)       _________________________________________________

5)       _________________________________________________

Data odbioru: ___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko/nazwa: ___________________________________________________________________

Adres : ________________________________________________________________________________

Numer zamówienia * ____________________________________________________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :  _______________________________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ________________________________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

Dodatkowo, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, powinna złożyć oświadczenie, że zawarta umowa sprzedaży nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.

7.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.8.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.8.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

8.3. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź lub na adres e-mail: phamily@medezin.pl. Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

8.4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: 
a.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b.    żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

8.5    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

8.6 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust.8.4 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.

8.7  W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

8.8.Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego zakupiony Produkt wraz dowodem zakupu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Zachęcamy w związku z tym do uprzedniego kontaktu telefonicznego (+48 42 200 7786)  lub emailowego (phamily@medezin.pl) ze Sprzedawcą.

8.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, a odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.10. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

8.11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres phamily@medezin.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8.12. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. pod następującymi adresami:.

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=P

9. DANE OSOBOWE

9.1. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

9.2. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

10. FAKTURA ELEKTRONICZNA

10.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zgłaszający żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

10.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

10.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres phamily@medezin.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

11. KODY RABATOWE

11.1 Sprzedawca może zobowiązać się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji, konkursu lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

11.2. Kod rabatowy może być przeznaczony do wykorzystania:
a) przy zakupie wszystkich Produktów lub
b) przy zakupie określonej grupy Produktów.

11.3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

11.4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi do czasu wpływu daty jego ważności lub jego wykorzystania (w przypadku kodów z określoną kwotą rabatu).

11.5.Data ważności Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi, przy czym data ważności to data, do której można zrealizować kod rabatowy w Sklepie i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Produktu.

11.6 Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji lub konkursu.

11.7. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

11.8. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

11.9 Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 11.8 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Produktów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

11.10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

11.11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

11.12. Klient, który odstąpi od Umowy sprzedaży Produktu za który zapłacił z użyciem Kodu Rabatowego, otrzyma nowy kod o równowartości wykorzystanego przy danych zakupach.

 12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

12.3.Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

 

 12. 4. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

12.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego – Regulamin.

 

12.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

12.7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

12.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania w chwili składania przez Klienta zamówienia.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.


Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej

FAQ

Sekcja ZAMÓWIENIA

 1. Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można składać tylko poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka. Aby to zrobić należy kliknąć czerwoną ikonkę koszyka przy produkcie, wpisując wcześniej ilość. Zawartość koszyka można sprawdzić lub edytować w prawym górnym rogu w sekcji Twój koszyk.  Za pomocą przycisku KOSZYK strona przeniesie nas do panelu z naszymi zakupami. Wszelkie zmiany ilości wczytują się po wpisaniu liczby i naciśnięciu entera. Jeśli zmiana zostanie zapisana poprawnie otrzymamy potwierdzenie w postaci wyskakującego okienka z potwierdzeniem edycji. W celu złożenia zamówienia powinno się zaznaczyć SKŁADAM ZAMÓWIENIE, następnie wybrać formę dostawy, kliknąć przycisk DALEJ. Następnie należy wpisać dane do wysyłki tj. dane zamawiającego, inaczej adres dostawy. Aby sfinalizować zakup trzeba zaakceptować regulamin sklepu Phamily, a następnie potwierdzić zakup opcją PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA. Na koniec warto sprawdzić wpisane dane, a po ich weryfikacji kliknąć opcję PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Zamówienie zostało złożone. Zostaniemy przekierowani do strony, umożliwiającej wybór banku i dokonanie płatności za pośrednictwem Przelewy24

 W przypadku potrzeby otrzymania faktury trzeba zaznaczyć opcję: Chcę otrzymać fakturę VAT. Jeśli mamy jakieś uwagi do zamówienia można je wpisać w panelu: Uwagi do zamówienia. Zamówienie zostało złożone, a mail z potwierdzeniem zostanie automatycznie przesłany na podany w zamówieniu adres mailowy.

 

 1. Czy muszę zakładać konto, aby dokonać zakupów?

Nie, zamówienie można złożyć bez rejestracji konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz zmiany statusów będą przesyłane na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

Założenie konta w naszym sklepie pozwala śledzić status zamówienia na stronie sklepu, a także daje możliwość przeglądania historii wszystkich dokonanych zakupów.

 

 1. Czy można złożyć zamówienie telefonicznie?

Tak, przyjmujemy zamówienia nie tylko telefoniczne ale również mailowe. W celu złożenia takiego zamówienia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 200 7786 lub korzystając z adresu mailowego: phamily@medezin.pl

 

 1. Jak długo będę czekać na realizację zamówienia?

Zamówienie złożone i opłacone od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 (w przypadku kuriera) i do godziny 13.30 (paczkomaty) zostaje zrealizowane i wysłane tego samego dnia. Zamówienia sfinalizowane po godzinie 12.00 (dostawa kurierem) i po godzinie 13.30 (dostawa do paczkomatu) lub w weekendy i święta wysyłane są zaraz następnego dnia roboczego.

Towar, który sprzedajemy jest dostępny w naszych magazynach.

 

 1. Jak zmodyfikować/ anulować zamówienie?

W celu dokonania zmian w zamówieniu prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy z obsługą sklepu: tel. 42 200 7786 adres mailowy: phamily@medezin.pl


 1. Podczas płatności wystąpił błąd, jak mogę opłacić zamówienie?

Jeśli próba dokonania płatności nie powiodła się, mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z biurem obsługi klienta w celu wystawienia faktury pro forma wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu lub złożyć nowe zamówienie prosząc o anulację nieudanej transakcji.

 

 1. Czy mogę przyspieszyć realizację zamówienia opłaconego przelewem tradycyjnym?

Zamówienie zostanie zrealizowanie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

 

 1. Gdzie znajdę dane do przelewu?

Dane do przelewu podawane są w przypadku problemów z płatnością: mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem przygotowanej pro formy do zamówienia.

 

 1. Ile mam czasu na opłacenie zamówienia?

W sytuacji nieopłaconego zamówienia kontaktujemy się z każdym Klientem telefonicznie lub mailowo w celu weryfikacji czy zamówienie jest aktualne, oferując wsparcie techniczne i operacyjne. Zgodnie z naszym regulaminem w przypadku braku kontaktu z Klientem, zamówienie zostanie anulowane automatycznie po 24h od złożenia zamówienia i braku płatności.

 

 1. Gdzie sprawdzić status mojego zamówienia?

Status zamówienia można sprawdzić, będąc zarejestrowanym i zalogowanym Klientem w zakładce Twoje konto (prawy górny róg strony), następnie Twoje zamówienia.

 Można śledzić również wiadomości mailowe, które przesyłamy na Państwa skrzynkę mailową, informując o przebiegu realizacji zamówienia.

 

 1. Podałem zły adres mailowy w zamówieniu

W przypadku podania złego adresu mailowego prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta:

Tel. 42 200 7786,  adres mailowy: phamily@medezin.pl

 

 1. Czy towar jest oryginalny?

Tak, towar sprzedawany w naszym sklepie to towar oryginalny. Dbamy o wysoką jakość naszych produktów.

 

Sekcja DOSTAWA

 1. Jaki jest koszt dostawy?

Dostępne są dwie opcje dostawy: kurierem na wskazany w zamówieniu adres oraz do wybranego punktu odbioru- paczkomatu.  Koszt dostawy kurierem DPD przy zamówieniu na kwotę poniżej 150 zł wynosi 9,99 zł, do paczkomatu 11,99 zł.

Przy zamówieniach powyżej tej kwoty, czyli 150 złotych wysyłka zarówno kurierem jak i do paczkomatów realizowana jest bezpłatnie.

W zakładce Dostawa 0zł dostępne są produkty specjalne, których zakup wiążę się z otrzymaniem bezpłatnej dostawy.

 

 1. Czy wysyłacie za granicę?

Paczki wysyłane są kurierem wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. Czy jest dostępna opcja wysyłki za pobraniem?

Nie mamy dostępnej opcji wysyłki z płatnością przy odbiorze. Realizujemy zamówienia, które zostały wcześniej opłacone.

 

 1. Kiedy dotrze do mnie przesyłka?

Staramy się realizować zamówienia najszybciej, jak to możliwe. Czas dostarczenia paczki zależy od firmy kurierskiej DPD oraz firmy odpowiadającej za realizowanie przesyłek paczkomatowych InPost i  uzależniony jest od wielu czynników. Zazwyczaj przesyłki dostarczane są na wskazany w zamówieniu adres i do paczkomatów zaraz drugiego dnia roboczego po wysyłce z naszego sklepu.

 

 1. Czy dostanę list przewozowy?

Zamówienie zrealizowane zmieni status na wysłano, o czym zawsze informujemy mailowo. Dodatkowo w dniu dostarczenia paczki otrzymają Państwo wiadomość mailową od firmy DPD lub firmy InPost w celu śledzenia drogi zamówienia lub kontaktu z kurierem.

 

 1. Czy dostanę paragon?

Dokumentem potwierdzającym sfinalizowanie zakupu w naszym sklepie są faktury VAT wystawiane na osobę prywatną lub firmę.

 

 1. Chcę otrzymać fakturę VAT na firmę

Oczywiście, proszę przy składaniu zamówienia zaznaczyć opcję Chcę otrzymać fakturę VAT, a następnie wpisać wszystkie dane, łącznie z numerem NIP.

 

 1. Czy można odebrać zamówienie osobiście?

Nie mamy opcji odbioru osobistego. Zamówienia wysyłane są kurierem DPD oraz realizowane przez InPost w ramach usługi Paczkomaty 24/7.

 

 1. Czy wysyłacie do paczkomatu? Jak wybrać punkt odbioru? Ile mam czasu na odbiór przesyłki?

Tak, opcja wysyłki do paczkomatu jest dostępna w naszym sklepie. Punkt odbioru można wybrać za pomocą mapy dostępnej na naszej stronie po wybraniu opcji dostawy do paczkomatu. Mapa jest automatycznie aktualizowana i ukazuje punkty, które są obecnie dostępne. Zdarza się, że niektóre punkty nie pojawiają się na mapie, gdyż mogą być czasowo wyłączone z obsługi lub przepełnione. O przekierowaniu paczki do innego punktu odbioru w czasie wzmożonej wysyłki, np. okresie świątecznym informuje firma InPost, kontaktując się z odbiorcą.

Na odbiór przesyłki z paczkomatu mamy 48 h od momentu umieszczenia jej w punkcie odbioru. Po tym czasie przesyłka zostanie wyjęta z paczkomatu przez kuriera i zwrócona do nadawcy.

 

 1. Czy kurier będzie dzwonił przed dostarczeniem?

To zależy od kuriera. Nie każdy kurier będzie kontaktował się z odbiorcą paczki, jednak zdecydowana większość dzwoni w celu umówienia się na dostarczenie przesyłki.

 

 1. Jak sprawdzić status przesyłki?

Status przesyłki kurierskiej można sprawdzić na stronie: https://www.dpd.com.pl/Zlokalizuj-paczke

Status przesyłki paczkomatowej dostępny jest na stronie: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek


 1. Nie zdążyłem odebrać paczki - co teraz?

Jeśli zdarzyła się sytuacja, że paczka zmieniła status na zwrot do nadawcy, bardzo prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Postaramy się ustalić szczegóły, a także zlokalizować zamówienie.

 

 1. Problem z kurierem, co robić?

Można kontaktować się bezpośrednio z infolinią firmy kurierskiej DPD, InPost lub z nami. Pomożemy Państwu w każdej sytuacji, najlepiej jak potrafimy.

DPD: https://mojapaczka.dpd.com.pl/page/contact
22 577 55 55 lub 801 400 373

InPost: https://inpost.pl/kontakt
722 444 000 lub 746 600 000

 1. Nie otrzymałem swojego zamówienia

Prosimy o pilny kontakt z biurem obsługi klienta w celu weryfikacji, co się stało z Państwa zamówieniem. Oferujemy szerokie wsparcie pozakupowe.


Sekcja KONTO

 1. Jak założyć konto w sklepie?

Aby założyć konto należy w prawym górnym rogu strony zaznaczyć opcję REJESTRACJA. Pokaże się panel z polami do wypełnienia. Po uzupełnieniu formularza proszę zaakceptować regulamin i kliknąć opcję na dole strony Załóż konto. Konto w naszym sklepie zostanie utworzone. Dodatkowa opcja założenia konta w naszym sklepie dostępna jest podczas składania zamówienia. Po wybraniu produktów i formy dostawy pojawi się okienko z trzema możliwościami: ZALOGUJ SIĘ (jeśli Klient ma u nas konto, może wpisać swoje dane), ZAREJESTRUJ SIĘ (opcja założenia konta), KUP BEZ REJESTRACJI.

 

 1. Jak zmienić hasło?

Po zalogowaniu się w panelu Twoje konto, następnie Moje dane, po lewej stronie będzie dostępna opcja Zmień hasło do konta. Aby zmienić hasło proszę wypełnić formularz i wpisać nowe hasło logowania.

 

 1. Zapomniałem hasła, jak mogę się zalogować?

W przypadku braku możliwości zalogowania się można skorzystać z wariantu Nie pamiętam hasła dostępnego bezpośrednio pod miejscem wpisywania hasła.

 

 1. Gdzie mogę sprawdzić poprzednie zamówienia?

Historię zamówień można sprawdzić logując się na swoje konto w zakładce Twoje konto, Twoje zamówienia. Wyświetli się historia złożonych zamówień wraz ze statusami.

 

 1. Dlaczego nie otrzymuję maili rejestracyjnych/potwierdzających realizację zamówienia?

Maile rejestracyjne oraz potwierdzające złożenie zamówienia w naszym sklepie powinny dotrzeć w ciągu kilku minut. Drobne opóźnienia często wynikają z przeciążenia u operatora poczty. Jeśli jednak zdarzy się, że mail nie dotrze prosimy sprawdzić folder SPAM. Można dodać również nasz adres mailowy: phamily@medezin.pl do listy adresowej odbiorców.

Jeśli podane sposoby nie zadziałają prosimy o kontakt, postaramy się pomóc.


Sekcja PROBLEMY/ REKLAMACJE

 1. Nie otrzymałem faktury w paczce

Sprzyjamy środowisku, dlatego faktury wysyłane są mailowo na adres podany w zamówieniu. W przypadku nieotrzymania dokumentu, prosimy o kontakt.

 

 1. Nie mogę się dodzwonić/ brak kontaktu ze sklepem

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, starając się odbierać wszystkie połączenia przychodzące. Zdarza się, że wszyscy nasi konsultanci są w danej chwili zajęci rozmową z Klientem, dlatego w takiej sytuacji bardzo prosimy o cierpliwość lub napisanie do nas wiadomości mailowej. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

 

 1. Otrzymałem inny produkt niż zamawiałem

Dokładamy wszelkich starań, by zamówienia były realizowane z wielką dokładnością i starannością. Jeśli jednak zdarzy się, że zawartość otrzymanej przesyłki nie zgadza się z zamówieniem, prosimy o pilny kontakt. Reklamacje traktowane są zawsze priorytetowo.

 

 1. Jak się skontaktować?

Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 42 200 7786

Za pośrednictwem maila: phamily@medezin.pl

Przez Facebooka: https://www.facebook.com/phamilybyphp/


36. Chcę ocenić sklep po zakupie. Jest taka możliwość?

Oczywiście. Wystarczy w koszyku, podczas składania zamówienia w sekcji PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zaznaczyć checkbox o treści: Twoja opinia jest dla nas najważniejsza! Zaznacz checkbox i wystaw nam opinię na Ceneo.

Dodatkowo można ocenić także zakupiony produkt (nie trzeba się logować). Wystarczy wejść na naszą stronę phamily.pl, wybrać produkt, który chcemy ocenić, kliknąć w niego i na dole, obok opisu produktu wybrać przycisk DODAJ OPINIĘ. Pojawi nam się puste okienko z miejscem na treść, a na górze gwiazdki do zaznaczenia, gdzie 5 oznacza, że produkt jest godny polecenia.

Polityka prywatności

I. Informacje Ogólne

1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.phamily.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest Medezin Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333

2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.

3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w  Serwisie plikach cookies.

II. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności i Plikach Cookies jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Medezin Sp. z o.o ., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333 , adres e-mail: info@medezin.pl; tel. +48 42 200 8016.

2) Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć Medezin Sp. z o.o ., z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9471979904, BDO: 000097333 , adres e-mail: info@medezin.pl; tel. +48 42 200 8016.

3) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

4) Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.

5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6) Danych osobowych - są to każde informację lub część informacji, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. imię oraz nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikujący). Dane osobowe obejmują więc takie dane jak  np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, treść generowaną przez Użytkownika. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak: m.in. adres IP komputera Użytkownika.

7) Przetwarzanie - jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

8) Organ nadzorczy - należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.

2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu będą/mogą być przetwarzane:

a) w celu świadczenia na rzecz osób, korzystających z Serwisu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego, w celu innym, niż wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

d) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w  szczególności z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

f) w celu kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, pozyskania opinii Klienta na temat oferowanych przez Administratora produktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

h) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.  6  ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;

i) w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, wykonywanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, czy też informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z  wyrażoną zgodą na otrzymywanie niniejszych komunikatów;

j) w celu realizacji działań marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy nie dopasowanej do preferencji Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k) w celu realizacji działań marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika.

3. W celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, czyli dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia; do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

6. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego, obowiązujące przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

V. Linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich

Serwis zawiera linki przekierowujące Użytkownika do stron internetowych sieci naszych partnerów realizujących sprzedaż produktów zamieszczonych w Serwisie. Partnerzy realizujący sprzedaż produktów umieszczonych w Serwisie są Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzają ich dane osobowe na odrębnych zasadach. W tym celu zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych przez naszych parterów.

VI. Narzędzia społecznościowe

Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Google. Wyświetlając Serwis www.phamily.pl, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w  przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie www.phamily.pl do profilu Użytkownika w  danym serwisie społecznościowym.

VII. Polityka cookies

1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”.  Pliki cookies (tzw.  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.

5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej;

b) „stałe” - „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.

6. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.   uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć

w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „marketingowe” – w celu kierowania do Użytkowników reklamy, dopasowanej do preferencji użytkownika;

d) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu - Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której właściciel Serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z  serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe zasady funkcjonowania narzędzia Google Analytics, znajdują się na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

7. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.

8. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:

a)  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom (podmiotom przetwarzającym), które w ramach zawartej z właścicielem Serwisu umowy świadczą na jego rzecz usługi m.in.: informatyczne, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IX. Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strefa marek

Imunoglukan P4H® to linia produktów o naturalnym składzie. Głównym składnikiem jest Imunoglukan®, naturalna, immunologicznie aktywna substancja, pozyskiwana z występującego w przyrodzie boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus).

Gengigel® Ząbkowanie to przeznaczony do stosowania w jamie ustnej żel uśmierzający ból związany z ząbkowaniem u niemowląt i małych dzieci.


SiderALⓇ  to linia suplementów diety zawierających żelazo sukrosomalne, przeznaczonych  do uzupełnienia żelaza, w przypadku gdy jego spożycie z dietą jest niewystarczające lub zapotrzebowanie organizmu na ten składnik jest zwiększone.

Żelazo jest niezbędne m.in. dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych. Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Składnik SiderAL® zawiera żelazo, które przechodzi przez żołądek w nienaruszonej formie i jest wchłaniane w jelicie, nie wywołując niekorzystnego działania na funkcjonowanie żołądka.


Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, serwis Phamily wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.